• 5 konkreta tips för att minska sjukfrånvaron

Uppmärksamma tidiga signaler

Det är viktigt att du som chef agerar så tidigt som möjligt. Det vill säga när du upptäcker någon slags beteendeförändring direkt sätter in lämpliga stödåtgärder. Allt för att undvika att de anställda hamnar i långa rehabiliteringsprocesser.

Exempel på tidiga signaler kan vara att en anställd:  

 • Har svårigheter att passa tider  
 • Drar sig undan och blir tyst och inåtvänd  
 • Presterar sämre  
 • Uppvisar irritation, aggressivitet, oro, rastlöshet  
 • Arbetar överambitiöst, negligerar värk  
 • Har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron
 • Tänjer på flextiden eller har ett högt flexsaldo 

Det finns en mängd olika känslomässiga symptom som kan utgöra tidiga varningssignaler:

 • Oro och ängslan  
 • Overklighetskänslor 
 • Koncentrationssvårigheter
 • Glömska  
 • Osäkerhet 

Det finns fysiska inslag som kan vara tecken på ohälsa:  

 • Hjärtklappning 
 • Yrsel
 • Spända muskler  
 • Matsmältningsproblem  
 • Trötthet

Vi ser att med hjälp av TakeNotes verktyg och arbetssätt ökar möjligheten för chefer att fånga upp dessa tidiga signaler på ohälsa.

Skapa tydliga regler och policys

Lägg tid på att arbeta igenom och ta fram policy och handlingsplaner för hur ni skall hantera eventuella rehabiliteringsärenden och hur ni skall agera då anställd har upprepad korttidsfrånvaro. Det gäller även regelverk och policy för missbruk, mobbning, jämställdhet etc. Uppdatera detta i personalhandboken och påminn personalen om detta minst en gång per år och gå igenom med chefer.

Tydlighet ger trygga medarbetare. 

För att underlätta för chefer i organisationen så är det möjligt att lägga in era checklistor och mallar i vårt verktyg.

Engagera chefen i personalens välmående

En av nyckelfaktorerna vi ser som ökar frisknärvaron på arbetsplatsen är att involvera närmaste chef i sjukfrånvaron. Om vi får aktiva chefer som är engagerade och intresserade av den anställde så kommer det leda till engagerad personal.

Därför är det viktigt att chefer ges förutsättningar både då det gäller tid för att hålla kontakt med sina kollegor och att ha bra stöd från HR i form av checklistor och dokument som chefen skall använda sig av. Med anledning av just detta har TakeNote tagit fram ett chef och HR verktyg för personal dokumentation. 

Håll löpande kontakt med den anställde

Viktigt att hålla kontakten med anställda regelbundet oavsett om det gäller korttids- och långtidsfrånvaro. Genom att engagera sig och hålla kontakt kan du redan tidigt upptäcka signaler på om något inte står rätt till.

Skulle en anställd bli sjukskriven så är vårt tips att informera den anställde om vad som händer och hur planen fört återgång till arbete ser ut. 

Nöjda medarbetare är produktiva medarbetare

En ny generation är på väg in på arbetsmarknaden och de har med sig nya förväntningar och behov. Yngre medarbetare anser att friskvårdsförmåner är viktigast medan samma förmån är mindre viktig för äldre anställda. Pensionsförmåner är däremot mindre viktig för yngre generationer men blir allt viktigare med åldern.

Alla skall inte springa ett halvmarathon brukar vi säga. Det viktigaste är att komma igång och att göra något. Kanske räcker med att ta en promenad runt kontoret eller kvarteret till en början. Successivt sedan öka träningen vilket kommer leda till välbehag och tillfredsställelse.

Nyttan av fysik aktivitet är av avgörande betydelse oavsett ålder varför satsning på friskvård är viktigt och en del i företagets employeer branding. Ett bra sätt är att erbjuda anställda möjlighet till träning under eller i anslutning till arbete.