• Visste ni att arbetgivarens rehabliteringsansvar förändras

Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Den 1 december förra året beslutade Arbetsmiljöverket om att nya föreskrifter om arbetsanpassning ska införas. De huvudsakliga syftet är att ge arbetsgivaren skyldighet att stå för arbetsanpassning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Vi på TakeNote vill att våra kunder ska känna sig trygga och säkra med de nya reglerna som träder i kraft Juni 2021 och ska därför gå igenom dessa med er. Med de nya föreskrifterna blir dokumentation kring arbetsanpassning allt viktigare. Vi på TakeNote tillhandahar verktyg som passar din organisations behov oavsett storlek.

Justeringar endast inom arbetsanpassning

De nya föreskrifterna tillämpas och avser de arbetstagarna som har nedsatt förmåga att kunna utföra sitt vanliga arbete och finns till för att möjliggöra att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbete eller återgå till arbetet. Arbetsmiljöverkets syfte med de nya föreskrifterna är att förebygga och undvika ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen men ska även finnas som stöttning till arbetstagare som ska återgå till arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassningen ska vara tidsbegränsad eller varaktig.

Dina skyldigheter som arbetsgivare

Du som arbetsgivare ska uppmärksam om några av arbetstagarn behöver arbetsanpassning. Detta kan följa upp genom att ha en dialog om ämnet på möten eller via andra särskilda möten såsom medarbetarsamtal.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rutiner kring hur man ska hantera information när det gäller behov av arbetsanpassning. Det ska finnas rutiner kring vem som tar emot information, vad som händer med information och vad mottagaren ska göra. Dessa rutiner ska vara kända för alla arbetstagare.

Efter det konstaterat att en arbetstagare har behov av arbetsanpassning ska det så snart som möjligt göra en utredning om hur arbetsanpassningen ska utformas, därefter så snart som möjligt genomföra arbetsanpassningen. Det är viktigt att fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar och vid behov även justera denna.

I Arbetsmiljöverket föreskrifter finns regler kring att anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för arbetet med arbetsanpassning.

Arbetstagaren ska ha möjlighet att kunna medverka i utredning, utformning och uppföljning av arbetsanpassningen. Därför är det viktigt som arbetsgivare att dokumentera de som görs och här ser vi att rehab och dokumenationsvertyg är till stor hjälp.